Eksempel på overvågning i hovedstrømkreds

Behovet for en kontinuerlig forsyning øges konstant. Dette såvel mht. driftssikkerhed og forsyningssikkerhed – det gælder både på hospitaler, på skibe, i produktionsanlæg, procesanlæg, datacentre, kontrolrum, lufthavne, jernbanesystemer, transportsystemer, varmesystemer, kølesystemer osv. I tunneler og underjordiske miner, skal belysning og ventilation forsynet fejlfrit og uafbrudt; ubådsbesætninger såvel som astronauter ude i rummet afhænger ligeledes af en pålidelig strømforsyning.

I mange tilfælde er en IT-systemjording med isoleringsovervågning (IMD) den optimale tekniske løsning.

Af samme grund anvendes et IT-system til særligt kritiske applikationer, såsom i: Hjælpekredse, medicinske områder eller mobile lavspændingsgeneratoranlæg.

Derfor benyttes fordelene i et IT-system også i stigende grad i moderne applikationer som fx i elektriske køretøjer, solcellesystemer (PV-anlæg) og i industrielle anlæg med frekvens regulerede drev.

 

isoleret net

Overvågning i hovedstrømkreds

Eksempel på overvågning i hjælpekredse

I kombination med innovativ teknologi til isoleringsovervågning og lokalisering af fejl, bidrager IT-systemet til at beskytte mennesker og installationer mod farerne ved elektrisk strøm, ved at eliminere kritiske system- og driftsforhold eller ved at registrere og signalere begyndende fejl på et tidligt stadie.

Udover den øgede sikkerhed giver det mulighed for forebyggende vedligehold, dette med at minimere omkostninger til vedligeholdelse og til nedetid. Derudover er operatøren i stand til at evaluere systemdata i henhold til fx standardens krav, og kan derfor bruge informationen aktivt, til at forbedre installationens tilstand.

Grundet de forskellige økonomiske og tekniske fordele, er en systemjording udført som et IT-system med moderne isoleringsovervågning (IMD), næsten altid rentabel i komplekse installationer.

isoleret net isoleret net

 

 

 

 

 

 

 

Overvågning i hjælpekredse

 

Ekspempel på overvågning af afbrudte strømkredse

Overvågning af afbrudte strømkredse er ligeledes et essentielt, og separat tema for isolationsovervågning. Her drejer det sig om belastninger som periodisk - eller bare midlertidigt - driftes, men som under normal drift er afbrudt.

Det kan eksempelvis være brandpumper, sprinkleranlæg (AVS-anlæg), automatisk brandventilation (ABV-anlæg) eller ventildrev som forsynes med en systemjording, udført som et TN-system, TT- eller et IT-system.

Under længerevarende nedlukningsperioder kan der imidlertid grundet luftfugtighed, eller grundet andre påvirkninger, opstå isolationsfejl på kabler, ledninger eller i selve belastningen som ikke opdages i tide, og som således gå upåagtet hen.

Hvis belastningen i disse situationer sættes under spænding, eller apparatet tændes, kan det føre til at beskyttelsesudstyret afbryder, eller i værste fald, kan det resultere i svigt og fejlfunktion, motorbrand el.lign. som gør, at installationen derfor ikke kan ikke driftes.

Yderligere eksempler på applikationer med overvågning af afbrudte strømkredse, er strømkredse, som midlertidigt eller altovervejende er afbrudt, er fx pumpemotorer i pumpestationer, drænpumper og brandpumper, motorer til brandspjæld, glideventiler, elevatormotorer eller nødgeneratorer, men også sikringsanlæg til sporskiftevarme og automatisk brandventilationsanlæg.

Dette er alle eksempler på applikationer der kan overvåges af IMD’er som er særligt beregnet- og beregnet til dette formål, og som er uafhængig af, om den anvendte systemjording er TN-system et TT-system eller et IT-system.

Det essentielle formål med overvågning af afbrudte strømkredse er at overvåge installationens forbrugere eller belastningen i de perioder hvor der fx er afbrudt eller nedlukket, og hvor installationen derfor ikke er i drift, og hvor der således ikke er spænding på strømkredsen.

I disse perioder – som kan være af kortere eller længere varighed – og hvor installationen ikke er i drift, kan andre udefrakommende påvirkninger så som fugt, støv og ælde mv. på en uhensigtsmæssig måde, påvirke den elektriske isolation i negativ retning, og derved frembring isolationsfejl, når installerede sikkerhedsmateriel i installationen bliver sat under spænding.

Formålet med overvågning af afbrudte strømkredse er derfor at afsløre og alarmere i tilfælde af at isolationsniveauet forringes, som følge af isolationsfejl med høj impedans.

Formålet er endvidere at afsløre fejl før indkobling og/eller idriftsættelse af en fejlbehæftet installation foretages, og som ellers kunne føre til fx en motorbrand, eller automatisk afbrydelse af forsyningen.

Dette kan eksempelvis gælde for strømkredse med sikkerhedsmateriel, der normalt gøres spændingsløst for at sikre, at sikkerhedsmateriellet kan fungere uafhængigt af forsyningen under en nødsituation.

Overvågning af afbrudte strømkredse er derfor også beskrevet i standarden DS/HD 60364-5-53, og fremgår af afsnit 538.3 hvor der står, at:

Isolationsovervågning af strømkredse, der er afbrudt, kan foretages i TN-, TT- og IT-systemer ved hjælp af IMD’er (isolationsovervågningsudstyr), forudsat at IMD’en automatisk deaktiveres, når sikkerhedsmateriellet aktiveres. En forudsætning for dette er, at de overvågede elektriske strømkredse er isoleret fra alle systemets poler.

Dette kan eksempelvis gælde for strømkredse med sikkerhedsmateriel, der normalt gøres spændingsløst for at sikre, at sikkerhedsmateriellet kan fungere uafhængigt af forsyningen under nødsituationen.

Reduktion af isolationsniveaet skal indikeres lokalt enten ved et visuelt eller hørbart signal med mulighed for fjernindikation.

Hvis materiellet afbrydes fra installationen under isolationsmåleprocessen uden belastning, er de isolationsniveauer, der måles, sædvanligvis meget høje. Tærsklen for alarm bør være over 300 kΩ (kilo ohm).

afbrudte strømkredse

Overvågning af afbrudte strømkredse