Vilkår og betingelser for brug af billeder (eng)

Vilkår og betingelser for brug af fournais’ billeder.

fournais a/s ejer ophavsretten til alt materiale. Hvis du ønsker at downloade og bruge f.eks. et billede, bedes du se vores vilkår og betingelser før brug. fournais a/s beder dig venligst om at angive alle offentliggjorte billeder som “Courtesy of fournais a/s”.

Du kan downloade billeder/videoer, der vises på dette mediewebsted, udelukkende til presseformål, forudsat at du også bevarer alle copyright-, varemærke- og andre ejendomsretlige meddelelser. Billederne/videoerne/pdf’erne/beskrivelserne osv. må kun bruges, som de er, og i forbindelse med artikler om virksomheden fournais a/s i almindelighed. Du må dog ikke på nogen måde ændre, kopiere, reproducere, genudgive, uploade, sende, transmittere eller distribuere indholdet af dette mediesite, herunder tekst, billeder, pdf’er, lyd og video til offentlige eller kommercielle formål, uden skriftlig tilladelse fra virksomheden fournais a/s.

Du skal gå ud fra, at alt, hvad du ser eller læser på dette mediewebsted, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet, og kun må bruges i henhold til disse vilkår og betingelser. Virksomheden fournais a/s garanterer ikke, at din brug af materialer, der vises på dette mediewebsted, ikke krænker rettigheder for tredjeparter, der ikke ejes af eller er tilknyttet fournais a/s. Billeder/videoer og pdf’er/beskrivelser og anden tekst tilhører enten virksomheden fournais a/s eller bruges med tilladelse fra virksomheden fournais a/s. Brug af disse billeder/videoer/beskrivelser af dig eller enhver anden, der er autoriseret af dig, er forbudt, medmindre det specifikt er tilladt i henhold til disse vilkår og betingelser. Enhver uautoriseret brug af billeder/videoer/tekst/beskrivelser osv. kan være i strid med ophavsretslove, varemærkelove, love om privatlivets fred og offentlighed samt kommunikationsregler og -vedtægter.

De varemærker og logoer, der vises på dette mediewebsted, er varemærker tilhørende fournais a/s eller virksomheder, der er tilknyttet fournais. Intet på dette mediesite skal fortolkes som tildeling, implicit, ved estoppel eller på anden måde, af nogen licens eller ret til at bruge noget varemærke, der vises på dette mediesite, uden skriftlig tilladelse fra fournais a/s eller den tredjepart, der måtte eje de varemærker, der vises på dette mediesite. Din brug af de viste varemærker eller andet indhold på dette mediewebsted, undtagen som angivet i disse vilkår og betingelser, er strengt forbudt. Du gøres også opmærksom på, at fournais a/s vil håndhæve sine intellektuelle ejendomsrettigheder fuldt ud i henhold til loven, herunder at søge strafferetlig forfølgelse..

Vilkår og betingelser for brug af billeder (eng)

Terms and conditions for using fournais’s images.

fournais a/s owns copyrights to all material. If you wish to download and use e.g. an image, please see our terms and conditions prior to use. fournais a/s kindly asks you to attribute any published images as “Courtesy of fournais a/s”.

You may download images/videos displayed on this Media site for press purposes only, provided you also retain all copyright, trademark and other proprietary notices. The images/videos/pdf’s/descriptions etc. may only be used as they are and relating to articles concerning the company fournais a/s in general. You may not, however, modify, copy, reproduce, republish, upload, post, transmit or distribute in any way the contents of this Media site including the text, images, pdf’s, audio and video for public or commercial purposes, without written permission from the company fournais a/s.

You should assume that everything you see or read on this Media site is protected by copyright unless otherwise stated and may only be used according to these Terms and Conditions. The company fournais a/s does not warrant or represent that your use of materials displayed on this Media site will not infringe rights of third parties not owned by or affiliated with fournais a/s. Images/videos and pdf’s/descriptions and other text are either the property of, or used with permission by, the company fournais a/s. The use of these images/videos/ descriptions by you, or anyone else authorized by you, is prohibited unless specifically permitted by these Terms and Conditions. Any unauthorized use of the images/videos/text/descriptions etc. may violate copyright laws, trademark laws, the laws of privacy and publicity, and communications regulations and statutes.

The trademarks, and logos, displayed on this Media site, are trademarks of fournais a/s, or companys affiliated with the fournais. Nothing contained on this Media site should be construed as granting, by implication, estoppel, or otherwise, any license or right to use any trademark displayed on this Media site without the written permission of fournais a/s or such third party that may own the trademarks displayed on this Media site. Your use of the Trademarks displayed, or any other content on this Media site, except as provided in these Terms and Conditions, is strictly prohibited. You are also advised to that fournais a/s will enforce its intellectual property rights fully of the law, including the seeking of criminal prosecution.