Signaler, ledningskoblere, BPU og tilgængelighed

Overvågning for at sikre banedrift - signal og infrastruktur
Signal og infrastruktur

Signaler såvel som koblere er uundværlige og deres funktion af afgørende betydning, for en sikker og problemfri drift af jernbanenettet.

En lokofører er alt andet lige, afhængig af korrekt fungerende signaler.

Ved anvendelse af Bender isolationsovervågning ISOMETER

Sporskiftedrev

På sporet med elektrisk sikkerhed
Sporskiftedrev

Et sporskifte styres automatisk på elektrisk basis fra stations sikringsanlæg, relæhuse eller fordelingsskab.

Hvis der ekspempel opstår en begyndende isolationsfejl i forbindelsen fra sikringen til sporskiftedrev, kan fejlen hurtigt detekteres og rapporteres ved hjælp af Benders ISOMETER®.

Fejlen kan herefter hurtigt lokaliseres, således at driftstop minimeres ved at isolationens tilstand kontinuerlig og løbende overvåges.

Sporskiftevarmer

Vintervejr, men stadig på rette spor med elekstrisk sikkerhed
Sporskiftevarmer

Om vinteren kan fejl på sporskifte føre til unødig indstilling af driften, afbrydelser og forsinkelse, så der ikke er tog til tiden.

Tavle og tilhørende sporskiftevarme kan overvåges for fejl, energikvalitet, energibehov og belastningsstrømme via måle – og overvågningsrelæer, som muliggør en problemfri drift uden afbrydelse.

Ved professionel tilstandsbaseret overvågning på sporskifter, reduceres sandsynligheden for aflysninger markant, grundet fejl på disse.

Eksempelvis er det også muligt at imødegå fejl på sporskifter, ved kontinuerlig overvågning af afbrudte skrømkreds til forsyninig af sporskiftevarme, fx udenfor vinterperioden – dvs. hvor sporskiftevarme ikke er i drift.

Denne form for kontinuerlig overvågning, alarmering og rapportering kan foretages ved anvendelse af ISOMETER®, egnet og beregnet til formålet.

Dette uanset hvilken systemjording der anvednes (TN-system, TT-system eller IT-system) til forsyning af sporskifter, og sporskiftevarme.

Overkørsler / Sikringsanlæg

Sikkerhed har forrang – også når bommen går ned
overkørsler - sikringsanlæg

En jernbaneoverkørsel er sikret med teknisk udstyr.

Eksempelvis bliver der ved sikrede overkørsler via sensorer aktiveret klokker, rødt blink og bomme, når toget nærmer sig.

De fleste steder bliver disse sikkerhedsforanstaltninger aktiveret og tændt automatisk af sikringsanlæg via kontakter ved sporet, eller via et radiobaseret system.

Fra aktiveringen har fundet sted, vil det typisk gå 25 sekunder, til toget passerer overkørselen.

Ved stationer er overkørsler oftest placeret i forbindelse med stationens sikringsanlæg, således at overkørslen tændes, før der kan stilles signal til toget.

Når toget har passeret overkørslen, slukkes sikkerhedsforanstaltningerne for overkørsel igen, men mindre et andt tog nærmer sig.

Overkørsler og sikkerhedsforanstaltninger kan være koblet med de øvrige jernbanesignaler, kombineret med fx ATC eller ERTMS (der er det European Rail Traffic Management System), som er et fælleseuropæisk togkontrol- og kommunikationssystem.

Et svigt eller en fejl – for eksempel i form af en isoleringsfejl i sikkerhedsforanstaltningerne og det tekniske udstyr, vil bringe toget til standsning, eller blokere den krydsende færdsel.

Til sikring af, og for at modvirke eller forhindre svigt i sikkerhedsrelaterede systemer til overkørsler, kan der anvendes Bender udstyr til reststrømsovervågning, eller særligt isolationsovervågningsudstyr som er beregnet for baneanvendelse.

ATC (Automatic Train Control / ETCS (European Train Control System)

Sikker tog kontrol i det internationale jernbanesystem
sikker tog kontrol international jernbanesystem

Nyt sikkerhedssystem til automatisk togkontrol.

I udgangspunktet er ETCS opdelt i forskellige udstyrs og funktionsniveauer, alt afgængig af hvordan strækningen udstyres, og hvilke informationer der transmitteres til toget.

Informationer sendes automatisk til toget omkring fx kørselstilladelse, maksimalt tilladt hastighed og andre informative signaler, som bliver vist for lokomotivføreren.

Eurobaliser bliver brugt til at angive togets position i form af elektroniske kilometersten.

Baliser, måler afstanden med fx hastighedsmåler på togets aksler. Baliserne bruges som referencepunkter for at korrigere for fejlmeling af tilbagelagt afstand.

Om nødvendigt, sker der automatisk indgriben i togets kontrolsystem.

En indgriben tillader automatisk bremsevirkning, for at undgå overskridelse af grænseværdier, eller andre faremomenter.

Derudover, er det muligt at køre uden signaler langs strækningen, og stadig bruge traditionelle sikringsanlæg til at finde ud af, om der er et tog i et bestemt område, og til at kontrollere sporskifter.

Strømforsyningen til ETCS langs ruten bør af driftmæssige såvel som sikkerhedstekniske grunde, udføres som et isoleret net med kontinuerlig isolationsovervågning, som kan tilvejebringes med specielle ISOMETER® ere, som er egnet og beregnet til banetektiske formål.

Terrænbelysning / Sikkerhedsbelysning

Lettere rangering på oplyste spor
Sikkerhedsbelysning

Af driftteknniske grunde, forsynes ofte nød- og sikkerhedsbelysninig, perronbeslysning såvel som ranger og terrænbelysninig via en ujordet strømforsyning.

Isolationsovervågningsudstyr overvåger kontinuerlig isolationens tilstand. Jordede anlæg kan overvåges for fejl, ved brug af udstyr til reststrømsovervågning.

Automatisk omkobling/omskiftning til redundant forsyning, kan udføres med ATICS®

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.