Personbeskyttelse, brandbeskyttelse og anlægsbeskyttelse – er det et tema for dig?

Elektriske installationer skal fungere problemfrit og altid være funktionsdygtige. Beskyttelse mod elektrisk stød er altid vigtig. I tilfælde af fejl giver fejlstrømsafbrydere effektiv beskyttelse mod indirekte berøring, samt beskyttelse mod brand, ved automatisk at afbryde forsyningen inden for meget kort tid.

Er momentan afbrydelse altid fornuftigt?

Især i produktionsprocesser fører uønsket udkobling af anlægsdele normalt til produktionssvigt, med beskadigelse af anlægsdele og udstyr til følge. En uønsket udkobling bringer således ikke kun processikkerheden, men også kvaliteten af de producerede varer i fare. Som en yderligere følge heraf, påføres virksomheden ekstra omkostninger grundet en uforudset afbrydelse af forsyningen.

Af samme grund er det derfor vigtigt ikke kun at afbryde forsyningen med passende beskyttelsesudstyr, når der rent faktisk opstår en fejlstrøm, men også at detektere en begyndende fejlstrøm på et tidligt tidspunkt. Kun den, der har et overblik over og indsigt i sit elektriske anlæg, kan reagere i tide, inden beskyttelsesudstyret afbryder. Her er en kombination af fejlstrømsovervågning og fejlstrømsbeskyttelsesudstyr helt ideel, fx med en MRCD, kaldet: en Modulær fejlstrømsafbryder (Modular Residual Current protective Devices) til brug for fejlbeskyttelse.

Hvad er MRCD?

RCD (Residual Current Device) er den generelle betegnelse for alle typer af fejlstrømsafbrydere som anvendes i et TN-system og i TT-system. Ud over de velkendte RCCB’er (FI’er) og RCBO’er (kombiafbrydere), omfatter denne produktgruppe også MRCD’er. Alle de nævnte beskyttelsesudstyr er i stand til at detektere en fejlstrøm, og afbryde den overvågede kreds i tilfælde af en fejl (isolationsfejl). De er alle i stand til at yde fejlbeskyttelse, idet der foretages nødvendig afbrydelse af forsyningen iht standarden DS/HD 60364-4-41. Disse beskyttelsesudstyr er derfor obligatoriske til fejlbeskyttelse i elektriske installationer, og anbefales fx i DS/HD 60364-5-53.

Hvad er forskellen mellem MRCD og RCM?

Den grundlæggende forskel mellem MRCD® og RCM er, at reststrømsovervågningsudstyr (RCM) er beregnet til overvågningsformål, og MRCD er egnet og beregnet til beskyttelsesformål. På denne baggrund er MRCD’er kendetegnet ved, at de udløser en tilsluttet kredsbryder inden for en normativt fastsat tid, og derved afbryder den strømforsyningen i tide i tilfælde af en isolationsfejl. MRCD’er er derfor særligt pålidelige og meget hurtige til at udløse, set i forhold til RCM’er.

Under hensyntagen til den maksimale udløsetid (DS/HD60364-4-41), udgør MRCD® et beskyttelsesudstyr til beskyttelse mod elektrisk stød ved automatisk afbrydelse af forsyningen i henhold til EN 60947-2 anneks M, som beskrevet i DS/HD 60364-5-53 §531.3.4.2 Herved opfyldes bl.a. følgende beskyttelsesformål:

 • Personbeskyttelse
 • Beskyttelse mod brand

På samme vis som et RCM, overvåger et MRCD® permanent den elektriske installation for begyndende isolationsfejl, og giver en alarm såfremt der opstår en fejlstrøm. I modsætning til RCM’er, skifter det potentialfrie kontaksæt i MRCD’en, når den indstillede udløsestrøm overskrides. Dette medfører en sikker afbrydelse af den kredsbryder (maksimalafbryder/automatsikring), der tilsluttes MRCD’en, og afbrydelse af forsyningen finder således sted i TN-systemer inden for den tid, der kræves i henhold til standarderne DS/HD 60364-4-41 (§411.4.4), DS/HD 60364-5-53 og EN 60947-2 anneks M.

Udover den automatiske afbrydelse af forsyningen, giver den permanente overvågning og foralarm yderligere fordele, især for driften af det elektriske system, fx i form af:

 • Tidlig information om installationens isolationsniveau, altså før afbrydelse indtræder
 • Forebyggelse af uønsket udkobling af anlægsdele, med omkostningskrævende nedlukning til følge
 • Større driftssikkerhed.

Hvornår kan en MRCD anvendes?

En MRCD-løsning anvendes typisk applikationer inden for den industrielle sektor. Forudsætningen herfor er, at MRCD’en er tilgængelig for instruerede (BA4) eller sagkyndige (BA5) personer (DS/HD60364-5-53). Derfor er det også i overensstemmelse med DS/HD 60364-5-53, at en MRCD-løsning ikke bør anvendes til almindelige boliginstallationer.

Anvendelsen af et MRCD® er især tilrådelig, hvis driftsstrømmen ikke længere kan ledes via klemmerne på et almindeligt RCCB, eller hvis der kan forekomme høje spændinger og/eller belastningsstrømme.

Modulær fejlstrømsafbryder til optimal beskyttelse

I kombination med en kredsbryder (automatsikring/maksimalafbryder) kan en modulær RCD anvendes til personbeskyttelse, beskyttelse mod brand eller til anlægsbeskyttelse. Et MRCD® anvendes i industrielle installationer, og kombinerer målestrømstransformer, evalueringselektronik og kredsbryder, således det ikke længere er nødvendigt med en ekstra evalueringsanordning.

Ved hjælp af de integrerede relæer i MRCD’en styres koblingsudstyret, og der kan afgives et forvarsel. Desuden biddrager Modbus-grænsefladen til permanent overvågning af systemets lækstrøm og fejlstrømme i et overordnet overvågningssystem, til brug for nødvendig analyse af disse strømme.

sammenbygning
Eksempel på sammenbygning af et MRCD-modul

Eksempel på anvendelse 

En AC/DC modulær fejlstrømsafbryder type B (MRCDB303), med integreret målestrømstransformer kombineret med en kredsbryder. Justerbar udløsestrøm i området 30mA … 3 A, der fleksibelt kan tilpasses de systemrelaterede lækstrømme i den elektriske installation.

Baseret på den teknologisk nye måletransformer, er et MRCD optimalt egnet til specielle applikationer med høje og hurtigt skiftende indkoblingsstrømme, og impulsstrømme. Herved undgås fejludkobling i elinstallationen.

Med et frekvensområde fra DC… 100kHz sikre et MRCD® type B, at de oplistede krav til brandbeskyttelse i områder med risiko for brand som følge af arten af bearbejdede eller oplagrede materialer opfyldes, som beskrevet i standarden DS/HD 60364-4-42 (§422.3.9).

Sådanne steder hvor der skal træffes forholdsregler, hvor der er særlig risiko for brand, skal der også udføres beskyttelse mod brand forårsaget af elektrisk materiel. Disse områder dækker eksempelvis savværker, og andre virksomheder inden for træindustrien.

Ved brug af et type B MRCD® i den faste elektriske installation, er der således mulighed for at tilvejebringe kravene til personbeskyttelse og/eller brandbeskyttelse, uden øjeblikkelig afbrydelse i produktionen, som derved ikke længere er et tema. 

anvendelse
Eksempel på anvendelse

Overblik over fordelene

 • Et godt og sikkert alternativ til “konventionelle” RCD’er (RCCB’er og RCBO’er), som når deres grænse for ydeevne ved anvendelse i applikationer med store strømme og/eller høje spændinger, og ved frekvens større eller mindre end 50/60Hz. Et almindeligt RCCB er alene testet for normalfrekvens på 50/60Hz.
 • I modsætning til “konventionelle” RCD’er, kan MRCD’er fleksibelt tilpasses til installationen, hvilket reducerer sandsynligheden for uønsket udkobling / afbrydelse på grund af lækstrømme og andre påvirkninger.
 • Permanent overvågning af reststrømme, dvs. fejlstrømme eller reststrømme registreres, og hvis  den indstillede udløsestrøm overskrides, sker der automatisk afbrydelse af forsyningen inden for de i EN 60947-2 annkes M og DS/HD60364-4-41 krævede tider.
 • Hvis strømværdien for foralarm overskrides, aktiveres en alarm/meddelelse, så en forringelse af isolationen kan opdages tidligt med et MRCD®. I dette tilfælde kan forebyggende vedligeholdelse forhindre, at installationen lukkes ned.


Følgende beskyttelsesmål kan opfyldes fuldt ud:

 • Personbeskyttelse
 • Brandbeskyttelse.
 • Samtidig bidrager et MRCD med en ekstra anlægsbeskyttelse til både installationsejer og driftspersonalet.