Sammenligning af forskellige systemjordinger

I standarden DS/HD 60364-1 beskrives blandt andet Egenskaber for en eller flere tilgængelige strømforsyninger i elektriske installationer. Her differentieres mellem:

  • Strømart: AC, DC, 3(N)AC
  • Art og antal af strømførende ledere i kredsen: L1, L2, L3, N hhv. L+, L-
  • Typer af systemjording: IT-system, TT-system, TN-system

Det fremgår også, at typen af systemjording nøje skal overvejes og udvælges. Dette fordi systemjordingen i meget væsentlig grad er bestemmende for forsyningssystemets driftsmæssige egenskaber. Dette både under normal drift, såvel som i tilfælde af fejl.

Systemjordingen er samtidig en medvirkende faktor i forbindelse med brugen af den elektriske installation, fx i forbindelse med:

TT systemer

I et TT system er kun et enkelt punkt direkte forbundet til jord. Alle udsatte dele og fremmede ledende dele i installationen er forbundet til jord via en lokal beskyttende elektrode (jordelektroder), som er elektrisk uafhængig af forsyningssystemets driftsmæssige jordelektrode.

Tilladt beskyttelsesudstyr:

sammenligning af systemjordinger

 

TT-system

TN systemer

I TN-systemer er et punkt direkte forbundet til jord ved strømkilden. Alle udsatte ledende dele og fremmede ledende dele i installationen er via beskyttelsesledere, forbundet til dette punkt.

Der findes tre typer af TN-systemer: TN-C, TN-C-S og TN-S. De adskiller sig fra hinanden – som nedenfor vist – alt afhængigt af hvordan fremføring af nulleder og beskyttelsesleder udføres.

Af standarden DS/HD 60364-4-41 fremgår det, at i TN-systemer kan følgende beskyttelsesudstyr anvendes til fejlbeskyttelse (beskyttelse mod indirekte berøring):

  • Overstrømsbeskyttelsesudstyr
  • RCD’ere (fejlstrømsafbrydere)

Når en RCD anvendes til fejlbeskyttelse, skal strømkredsen også være beskyttet ved hjælp af overstrømsbeskyttelsesudstyr iht. IEC 60364-4-43.

TN-C systemer

 

I et TN-C-system er beskyttelsesleder (PE) og nulleder (N) kombineret i én enkelt leder (PEN-leder), som er fremført gennem hele systemet.

sammenligning af systemjordinger

TN-C-System

Det bemærkes at i § 28 i Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer (BEK nr 1082 af 12/07/2016) fremgår det, at:

”I bygninger er det ikke tilladt at have TN-C-system efter første tavle eller fordelingspunkt. Efter første tavle eller fordelingspunkt skal der altid anvendes adskilte beskyttelsesledere og nulledere”.

TN-C-S systemer
I et TN-C-S-system er beskyttelsesleder (PE) og nulleder (N) kombineret i én enkelt leder (PEN-leder) i en del af installationen - normalt kun frem til første tavle eller fordelingspunkt i installationen. Efter første tavle eller fordelingspunkt, anvendes adskilt beskyttelsesledere (PE-ledere) og nulledere (N-ledere). sammenligning af systemjordinger

TN-C-S-System

I et TN-S-system er beskyttelseslederen (PE) og nullederen (N) fremført separat gennem hele systemet. sammenligning af systemjordinger

TN-S-System

IT systemer

I IT-systemer er alle spændingsførende dele isoleret fra jord, eller ét punkt er forbundet til jord over en tilstrækkelig stor impedans. I tilfælde af en enkelt fejl – isolationsfejl - til en udsat del eller til jord, vil fejlstrømmen (Id) være så lille, at automatisk afbrydelse ikke er nødvendig.

En foran siddende sikring vil af samme grund heller ikke bevirke automatisk afbrydelse af forsyningen, i tilfælde af en første fejl. Således vil spændingsforsyning kunne opretholdes, selv i tilfælde af en enpolet kortslutning til jord.

I elektriske installationer skal udsatte dele enten

  • Jordes enkeltvis og/eller
  • Jordes i grupper og/eller
  • Jordes samlet

Følgende overvågningsudstyr og beskyttelsesudstyr kan anvendes i IT-systemer

Karakteristika i tilfælde af en første fejl i et IT-system:

  • En smeltesikring, en maksimalafbryder eller et RCD (RCCB/RCBO) vil ikke afbryde forsyningen automatisk.

Sammenligning af IT system vs. TN system

I praksis er IT-systemet ofte kendt som et ’svævende net’ eller som et ’isoleret net’.

Ordet ’Isoleret’ refererer i denne sammenhæng kun til selve forbindelsen mellem de spændingsførende ledere, og jordingsanlægget.

I overensstemmelse med DS/HD 60364-4-41 punkt 411.3.1.1 "Beskyttelsesjording", skal udsatte ledende dele være forbundet til en beskyttelsesleder efter de særlige betingelser for hver type systemjording som angivet i 411.

Samtidig tilgængelige udsatte ledende dele skal være forbundet til det samme jordingssystem enkeltvis, i grupper eller samlet.

Det betyder for IT-systemet i henhold til 411.6.2, at udsatte ledende dele skal jordes enkeltvis, i grupper eller samlet.

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.