Adfærdskodeks

fournais har som en del af Bender Group forpligtet sig til specielle adfærdsmønstre. Disse er sammenfattet i vores adfærdskodeks efter eksemplet i de tyske ZVEI Code of Conduct. Ud over at fremme menneskerettighederne indeholder de også arbejdsvilkår, der følger ILO’s grundlæggende arbejdsstandarder (f. eks. forbud mod børnearbejde, forbud mod diskrimination og overholdelse af arbejdstager-rettigheder) samt miljøbeskyttelse. Dette fremmer samfundets forpligtelser, og engagement i form af frivillge aktiviteter hos vores medarbejdere. Download: Adfærdskodeks (kun engelsk version)

Konfliktmineraler

Som en leverandør af elektroniske produkter, er sporbarhed i forsyningskæden af afgørende betydning for for os. Det gælder især for såkaldte konfliktmineraler. Som leverandør er vi ikke i stand til at certificere oprindelseslandet for de mineraler, der er indeholdt i de produkter, der fremstilles af vores leverandører. Ikke desto mindre er vi forpligtet til, at arbejde med vores kundebase for at levere produkter, der opfylder vores kundens specifikationer. Vi er bevidste om vores ansvar, og vil videregive relevante oplysninger om de produkter, som vi råder over, og som kan indeholde konfliktmateriale, når de meddeles til os af vores komponentleverandøre selv, eller vores underleverandører. I virksomheden forpligte vi os til et sociale ansvar, og en bæredygtighed indsats. Download: Konflikt Minerals Statement (kun engelsk version)
Miljø
I fournais a/s er økologi en en indbygget del af virksomheds-kulturen. Tilsvarende er gældende for bender, hvorfor de siden 2011 har været certificeret i henhold til DIN EN ISO 14001. Som selvstændig familievirksomhed tænker vi i generationer. Derfor er en bæredygtig forvaltning naturligvis en selvfølge for os. Miljøbeskyttelse kan kun gennemføres med succes, gennem bevidste handlinger og ved at øge bevidstheden blandt medarbejdere og kunder. Vi overholder relevant lovgivning, og har til stadighed til formål at forbedre virksomhedernes miljøbeskyttelse.
RoHS-direktivet
EU-direktiv 2011/65/EU begrænser anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Direktivet regulerer derfor også anvendelsen og markedsføringen af farlige stoffer i elektriske og elektroniske komponenter. I en rum tid har al produktudvikling været rettet mod den “fremtidige generation”, og allerede tilbage i 2005 forlod den første RoHS-kompatible enhed vores produktionslinje. Downloads: RoHS-certifikat
REACH forordningen
REACH er en EU-kemikalieforordning der bl.a. har til formål at sikre mennesker og miljø, foruden registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (f. eks. 1907/2006). Som en producent/leverandør af elektroniske produkter – i betydningen af REACH – er vi en såkaldt “downstream user”. Vores produkter er udelukkende ikke-kemiske. Desuden og under normale rimeligt forudsigelige omstændigheder ved anvendelsen, må vores produkter ikke frigive noget “stof”. Downloads: REACH-erklæring
Tilbagetagelsen af gammelt udstyr (WEEE-direktiv 2012/19/EU)

Bender er registreret i det tyske Elektro-Altgeräte-Register (register for affald af elektrisk og elektronisk udstyr) under WEEE nummer: DE 43 124 402. (EAR). Bender tilbagetager enheder, der ikke længere er i brug, hvis enheden blev købt efter den 23 marts 2006. Kontakt os venligst .

Bender energistyring
Bender er blevet certificeret i henhold til standarden for Energiledelsessystemer DIN EN ISO 50001, og har siden 2016 forpligtet sig til at forbedre de energirelaterede serviceydelser, herunder energieffektivitet, energiudnyttelse og energiforbrug. Downloads: ISO 50001 certifikat
Miljøledelsessystemer ISO 14001
Tilbage i 2011, blev Bender certificeret i henhold til standarden for Miljøledelsessystemer ISO 14001. Downloads: Certifikat ISO 14001 Certifikat ISO 50001
Bender produkter - velegnet til fremtiden
Introduktion af RoHS, WEEE og ElektroG i Bender

I den seneste tid har “blyfri produktion” været genstand for rigtig megen diskussion i den elektriske og elektroniske industri.

Udtrykket “blyfri” er for længst blevet brugt som en universel betegnelse for alle seks stoffer, der er kategoriseret som farlige i henhold til eu’s RoHS-direktiv 2002/95/EF: bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom, PBB og PBDE.

Grunden til at dette tema er blevet så ‘hot’ et emne, skyldes bl.a. indførelsen af Tysk lovgivning om elektrisk og elektronisk udstyr og apparater (ElektroG), som er baseret på WEEE og RoHS (begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i Elektrisk og elektronisk udstyr), som EU allerede har udstedt direktiv omkring.

Allerede fra juli 2006 har det i overensstemmelse med elektroG, være ulovligt at anvende bly og andre stoffer, der er skadelige for miljøet, i visse typer udstyr og apparater.

Det er således også forbudt at markedsføre ikke-overensstemmende brugt udstyr og apparater. Derfor er tilgængeligheden af RoHS-kompatible produkter en væsentlig faktor at være særligt opmærksom på, fx for projekterende ingeniører, konstruktører af elektriske systemer og maskiner, samt for brugere af industri- og bygnings styringssystemer mv.

Bender Group føler sig forpligtet af det ledende princip bag denne miljølovgivning, og har gjort overholdelse af kravene til et af virksomhedens selvstændige mål.

Selv om vores produkter tilbage i 2003, og til stadighed, er blandt det lille antal klassificeret som undtaget fra restriktionerne, er vi begyndte at erstatte de stoffer der er nævnt i RoHS-direktivet, med miljøvenlige alternativer. I nogen tid har al produktudvikling været rettet mod “den fremtidige generation”.

Hvor det er nødvendigt, er de eksisterende produkt faciliteter blevet erstattet af topmoderne installationer og processer, så vi kan leve op til de teknologiske udfordringer, i de nye produktionsprocesser.

Med den stigende markedsadgang for miljøvenlige elektriske og elektroniske komponenter, har det været ‘fuld fart fremad’ for at opfylde vores erklærede mål.

Allerede tilbage i juli 2005, blev det første bender RoHS-kompatible produkt lanceret. Denne dato markerede markedetstilgængelighed af Benders første RoHS-kompatible produkt, således ét år før den frist, der er fastsat af de lovgivende myndigheder.

Vi er glade for at være i stand til at gå nye veje med vores kunder, og på denne måde yde et væsentligt bidrag med at lette byrden for vores fælles miljø, og sikre vores børn en sikker fremtid.

 
Kvalitet
Allerede tilbage i 1992, blev Bender certificeret iht. standarden for Kvalitetsledelsessystemer ISO 9001/2008. Download: Certifikat ISO 9001
Senest redigeret d.28 september 2021