Standarder og forskrifter

Standardiseringsarbejde har alle dage været af primær betydning for både fournais og bender. Vi har således over årene påtaget os opgaven med dette arbejde, og anvender standarder som et ledende princip i dagligdagen.

Vores standardiseringseksperter arbejder i mange forskellige standardudvalg. Vi sætter stor pris på vores eksperternes viden, og vi støtter deres arbejde i de talrige nationale, europæiske og internationale standardiserings komiteer og standardiseringsudvalg, inden for elektroteknik.

Alle nationale og internationale standarder kan købes og tilgåes via følgende kilde/link:

https://webshop.ds.dk/en-gb/frontpage


Om standardisering

Hvad er standardisering?

Standardisering er en systematiske proces, hvorved materielle og immaterielle genstande, af interesserede parter, reduceres til et ønsket niveau, og gøres til gavn for hele Fællesskabet (DIN 820-1). Den rent formelle definition på en standard er: Et dokument til fælles og gentagen anvendelse, der giver regler, retningslinjer eller karakteristiske træk ved aktiviteter eller ved resultaterne af disse. Dokumentet er fastlagt ved konsensus og vedtaget af et anerkendt organ. Hensigten er at opnå optimal orden i en given sammenhæng.

Kilde: ds.dk


Hvilken standardiseringsorganisation er ansvarlige for elektroteknik?

I Danmark er det Dansk Standard (DS), som er det centrale organg, og dermed ansvarlige for den nationale standardisering. Det er derfor også Dansk Standard som sørger for implementeringen, af europæiske og internationale standarder.

DS bidrager til arbejdet i de europæiske organisationer CEN, CENELEC og ETSI, og de internationale standardiserings-organisationer ISO og IEC. Dansk Standard er fast medlem af IEC (International Electrotechnical Commission) i Genève, og CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) i Bruxelles.

Europæiske standarder betegnes med bogstaverne EN eller ETS – internationale standarder med ISO eller IEC. Alle europæiske standarder skal godkendes som en dansk standard. Når en europæisk standard – eller international standard – er godkendt i Danmark, afspejles dette i titlen på dokumentet, og de betegnes DS/EN, såfremt de er udarbejdet af CEN og/eller CENELEC.

Hvis standarden samtidig er en international standard, er betegnelsen DS/EN ISO. Indholdet i standarden svarer nøje til den i EN-standarden eller i ISO-standarden, der kan købes i ethvert land. I dagens Danmark spiller de såkaldte europæisk harmoniserede standarder en helt central rolle, og særligt inden for faste elektriske installationer i bygninger, fx for elektriske installationer i boliger.

Disse standarder betegnes med bogstaverne HD, som står for “Harmonized Document”. De harmoniserede standarder er en detaljeret beskrivelse af, hvordan et produkt – eller en ydelse – kan opfylde de overordnede krav til sikkerhed, sundhed og miljø, som er angivet i et direktiv eller i en forordning. Selve udarbejdelsen af en europæisk harmoniseret standard, er foretaget på bestilling af EU-Kommissionen. Dette er gjort via et mandat hos fx den europæiske standardiseringsorganisation, CENELEC.

Når en europæisk harmoniseret standard implementeres og udgives i Danmark af Dansk Standard, afspejles dette i titlen på dokumentet, og får betegnes DS/HD. Det ‘fine ved en harmoniseret standard’ ligger deri, at følger man en harmoniseret standard, har man ret til at formode, at man opfylder lovgivningens væsentlige krav. Dette kaldes også for formodningsretten.

Det forholder sig endvidere således, at de harmoniserede standarder bevirker, at der skabes en fri bevægelighed af varer imellem EU-landene, idet der stilles ens krav til produkter og ydelser gennem lovgivning, hvorved man reducerer eventuelle tekniske handelshindringer. Samtidig tilsikres det, at nationale myndigheder i de enkelte EU-lande, ikke kan stille strengere krav til et produkt – eller en ydelse – end de krav, der er direkte formuleret i det pågældende direktiv, som den harmoniserede standard referere til.

I Tyskland er Deutsche Institut für Normung e. V. (DIN) der er det ansvarlige standardiseringsorgan.

Kun inden for elektroteknik, er det i tyskland DKE (German Commission for Electrotechnical, Electronic & Information technologies of DIN and VDE), som varetager interesserne for DIN standardiseringsudvalg og VDE organet, og er samtidig ansvarlig for udarbejdelsen af standarder og sikkerhedsspecifikationer, der dækker områderne elektroteknik, elektronik og informationsteknologi i Tyskland. Det er dog VDE Verband der Elektrotechnik elektronik Informationstechnik e.V. (Association for Electrical, Electronic & Information Technology) som er ansvarlig for den daglige drift af DKE.

DKE er det tyske medlem af IEC (International Electrotechnical Commission) i Genève, og CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) i Bruxelles og ETSI (European Telekommunikations Standarder Institute).

I Europa er der tre ansvarlige organisationer: CEN, CENELEC (Electrical Engineering) og ETSI (European Telekommunikations Standarder Institute).

De ansvarlige organisationer for international standardisering er: ISO (International Organization for Standardization), IEC (International Electrotechnical Commission) og ITU (International Telekommunikation Union).


Standarder og lovgivning

Det er som udgangspunkt frivilligt at benytte en standard – de pålægger ikke juridisk ansvar. Der er dog enkelte undtagelser, hvor standarder går hen og bliver juridisk bindende, og hvor man skal efterleve dem. Dette er tilfældet: – når en virksomhed reklamerer med, at et produkt eller en ydelse lever op til kravene i en given standard – når det står i en kontrakt eller i en mærkningsordning, at et produkt eller en ydelse lever op til en eller flere standarder – når love eller direktiver påbyder, at bestemte standarder skal følges.

Det er dog vigtigt i denne sammenhæng at bemærke, at indgår man eksempelvis en aftale om, at overholde kravene i en given standard, så sikres automatisk niveauet for det teknologiske stade, i form af “State of the art”.

Yderligere oplysninger omkring standarder kan findes på DS’ hjemmeside.


Vores standardiseringsteam

Vi har for snart mere end mennsekealder siden erkendt, at standardisering er yderst vigtig. Denne erkendelse gjorde vi os allerede tilbage i 1937, dengang Walther Bender arbejdede som laboratorieingeniør hos det tyske TÜV, og hvor han virkede som sikkerhedsansvarlig for den elektriske sikkerhed i kulminerne i tyskland. Dette har afstedført, at vi i øjeblikket er vi repræsenteret i mere end 50 nationale-, og over 20 internationale standardiseringsudvalg og komitéer.

Dette engagement kræver – udover økonomiske ressourcer – en god organisation og koordinering. Vores team består af interne ingeniører, der arbejder som eksperter i specifikt udvalgte standardudvalg, og varetager dette abrbejde sideløbende med deres normale daglige arbejdsopgaver. Standardiseringseksperterne støttes af organisationens interne sekretariatet for standardisering.

Ud over det aktive standardiseringsarbejde, oplyser vi løbende omkring nye og reviderede standarder, samt om den normative udvikling i form af informationsseminarer, ekspertartikler, notater, kompendier og bøger.

Vores standardiseringsarbejde varetages i Danmark af Ulrik Fournais, som samtidig er vores danske standardiserings-ekspert. Ulrik har siden år 2001 været fast medlem af Dansk Standard’ udvalg for Elektriske installationer og beskyttelse mod elektrisk stød, samt medlem af DS udvalget for Elektriske komponenter. Herudover har han som dansk ekspert siden år 2003 været medlem af en række europæiske CENELEC udvalg, i.fma. tekniske arbejdsgrupper under CLC/TC64 “Electrical installations and protection against electric shock”, og tilsvarende medlem i flere internationale udvalg, i regi af IEC TC64.

Telefon: + 45 4589 0445

Send en e-mail

Kontakt for international-og national standardisering, IEC/CENELEC/DS  


FORRIGE SIDE
fournais-bender

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.