Hvad er det centrale element i et isoleret net?

Som forsyningskilde til et IT system (isoleret net), kan der anvendes enten en skilletransformator eller en anden uafhængig strømkilde, såsom et batteri eller en synkrongenerator.

Da ingen af de spændingsførende ledere – typisk faselederne – er forbundet til jord i forsynings-kilden, vil der i tilfælde af jordfejl ikke løbe en stor fejlstrøm i fejlstedet.

Som følge af fx isolationsfejl eller kortslutning til udsatte dele, fremmede ledende dele eller jord, vil den resulterende jordfejlstrøm være lav, idet strømstyrken afhænger af størrelsen på isolationsmodstanden i fejlstedet, og kapaciteten mod jord.

Som krævet i standarderne, er isolationsovervågningssudstyr obligatorisk i et IT-system.

For eksempel: Hvis en person, qua intern isolationsfejl i en brugsgenstand, berører en ledende del i et 230VAC IT-system, med en lav kapacitet mod jord, vil denne person ikke blive udsat for et elektrisk stød.

Under disse betingelser vil kun en forsvindende lille, og ikke er mærkbar strøm gennemløbe personen.

Berøringsspændingen er primært bestemt af spændingsfaldet over beskyttelseslederen (PE) og fejlstrømmen i denne, som er forbundet til den ledende del på brugsgenstanden.

Da fejlstrømmen er meget lille – bestemt af isolationsmodstanden og nettets kapacitet – og med en tilsvarende lille modstand i beskyttelseslederen (PE), kan der ikke forekomme en høj berøringsspænding.

Hvad er det centrale element i et isoleret net

I modsætning hertil, baseres idéen i et nullet system (TN-system) på den grundtanke, at der i tilfælde af isolationsfejl, genereres en tilstrækkelig stor fejlstrøm, hvilket fører til en hurtig afbrydelse af strømforsyningen.

I tilfælde af indirekte berøring medfører dette, at en person der berører en ledende del, straks vil gennemløbes af en stor fejlstrøm, på grund af den lave modstand i forbindelsen og strømkilden.

Beskyttelsesudstyr såsom sikringer, maksimalafbrydere og RCD (fejlstrømsafbryder), er obligatoriske beskyttelsesudstyr til personbeskyttelse i en jordet og nullet installation (TT-system og TN-system).

Derved afbrydes forsyningen automatisk – før personen udsættes for en indirekte berøring i form af et elektrisk stød med en varighed i så lang en tid, at det medfører at personen lider permanent skade – altså afbrydelse efter fejlens opståen.

De forskellige systemjordingsfilosofier kan forklares således:

I et jordet system – uanset om det er et TN-system eller et TT-system – så antages det, at når isolationsfejl opstår, tages de nødvendige skridt, i form af automatisk afbrydelse af forsyningen, for at undgå yderligere skader.
I et isoleret system (IT-system), vil en isolationsfejl – i form af en første fejl – ikke føre til automatisk afbryde af strømforsyning, og dermed øges driftssikkerheden i forsyningssystemet signifikant.


Tilbage til "Driftsikkerhed med et isoleret net" fournais-bender

Senest redigeret d.25 maj 2020